• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Examensarbete: Algoritmer för robust framkomlighetsanalys

Detta examensarbete är ett samarbete mellan Saab Surveillance och Carmenta, båda lokaliserade i Göteborg.

1.1 Bakgrund

Innan ett militärt förband inleder operativ verksamhet så finns en förberedande fas där verksamheten planeras. En del i detta arbete är att hitta lämpliga platser i operationsområdet, där man kan gruppera sina enheter, såsom sensorer, eld- och ledningsenheter. Viktiga aspekter när man bedömer huruvida en plats är lämplig eller inte för att gruppera på är bland annat möjligheterna att ta sig till och från platsen. Framkomligheten är av avgörande betydelse.

I analysen så spelar tillgången till kart- och terrängdata en mycket viktig roll. Analysen av framkomligheten är dock förknippad med en viss osäkerhet. Att optimera rutter för att minimera körtid eller bränsleåtgång längs vägar är en vanligt förkommande aktivitet i många verksamheter men när en liknande optimering görs i terräng finns det specifika problem att ta hänsyn till för att resultatet skall bli användbart. Till skillnad ifrån rutter längs vägar är en rutt i terräng mycket mer osäker. Denna osäkerhet orsakas bland annat av grova terrängmodeller, skillnader i framkomlighet på grund av årstider och väder eller till och med en enskild förares erfarenhet. En följd av detta är att en beräknad optimal rutt kan vara omöjlig att följa i praktiken.

Vi önskar i detta examensarbete undersöka möjligheter att i en terrängruttanalys koppla en rutt till ett robusthetsindex som indikerar hur säkert det är att rutten verkligen går att följa.

1.2 Arbetets omfattning

Att genomföra en studie inom området i syfte att identifiera egenskaper hos rutter i terräng som påverkar dess robusthet. I arbetet ingår att generera alternativa rutter i terräng och för varje rutt beräkna ett robusthetsindex vilket en operatör kan använda till att välja faktisk rutt att följa. Robusthetsindexet kan t.ex. bero på antal flaskhalsar längs rutten, möjlighet att avvika ifrån rutten, terrängtyp och lutning.

1.2.1 Förväntat resultat

Förslag på tänkbara lösningar där en lösning implementeras och demonstreras, tillsammans med en studierapport.

1.2.2 Implementation

Implementationen består av två delar. Den ena delen är själva analysen, den andra delen är presentationen av resultatet. Implementationen av analysen förutsätts att göras i C++ i Carmenta Geospatial Technologies produkt Carmenta Engine. Implementationen av resultatpresentation görs i Java inom ramen för en befintlig planeringsmjukvara hos Saab Surveillance.

1.2.3 Studierapport

Arbetet skall dokumenteras i en rapport som beskriver tänkbara lösningar på problemet och hur man bäst presenterar resultatet för en användare. För och nackdelar med de tänkbara lösningarna presenteras.

1.3 Vem söker vi

Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer Omfattning: 30 poäng (20 veckor) Lämpliga deltagare bör ha en bakgrund i matematisk modellering och programmering.

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vad du blir en del av

Affärsområdet Surveillance inom Saab AB levererar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning. I Sverige är Surveillance lokaliserat i bland annat Göteborg, Jönköping och Järfälla.

Carmenta är ett Göteborgsbaserat produktbolag i mjukvarubranschen som tillhandahåller egenutvecklad geografisk informationsteknik till stora nationella och internationella systemintegratörer med speciellt fokus på verksamhetskritiska system.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Om Carmenta

Carmenta är ett växande mjukvaruföretag som utvecklar geografisk informationsteknik för verksamhetskritiska system i en internationell miljö. Våra produkter och lösningar används till exempel i avancerade ledningssystem för försvar och blåljusmyndigheter samt i offentliga webbportaler där det ställs stora krav på prestanda och pålitlighet. Vi är ett 100-tal anställda på Carmenta med kontor i Göteborg (HQ), Stockholm, Frankrike, Tyskland och Spanien.

Detta är en jobbannons med titeln "EXAMENSARBETE: Algoritmer för robust framkomlighetsanalys" hos företaget Saab AB och publicerades på webbjobb.io den 27 September 2019 klockan 12:35.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black